Zarejestruj się

http://audiofon2022.pl/rejestracja-online/
uczestnictwo w zjeździe uprawnia do uczestnictwa w 1 i 2 dniu konferencji WCA

 

 

Rejestracja
uczestników *


 

Rejestracja
członków PTORL *


 

Rejestracja specjalistów oraz studentów do 35. roku życia * **


 

Uczestnik *

Członkowie PTORL * **

Specjaliści oraz studenci do 35 r.ż. * ***
do 31.01 490 PLN do 31.01 367,50 PLN do 4.04 bez opłat
po 31.01 690 PLN po 31.01 517,50 PLN po 4.04 290 PLN
Opłata na miejscu 790 PLN

* możliwość uczestniczenia w WCA
** wymagane jest potwierdzenie członkostwa w PTORL lub potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej za rok 2022
*** za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek

Opłaty należy dokonywać na konto:

Bank Pekao S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
IBAN: PL 24 1240 1040 1111 0010 8372 2089
SWIFT: PKOP PL PW

W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko oraz nazwę konferencji.

Faktury VAT
Zgodnie ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. fakturę na rzecz podatnika od towarów i usług wystawia się tylko wówczas, gdy sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej potwierdzona jest paragonem z numerem identyfikacji podatkowej – NIP.

Zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych zostały wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji i/lub opłaconych usług (uczestnictwo/zakwaterowanie), zgłoszonej Organizatorowi w formie pisemnego oświadczenia na adres mailowy sekretariat@audiofon2022.pl, uczestnikowi przysługuje:

  • rezygnacja złożona przed 28.02.2022 r. – Organizator zwraca 50 % wniesionej przez Uczestnika opłaty.
  • rezygnacja złożona od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. – Organizator zwraca 20% wniesionej przez Uczestnika opłaty.
  • rezygnacja złożona po 31.03.2022 r. lub nie stawienie się na konferencji – Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego dokonano płatności.